• L'escola

  • imatgesdsc_7016

  • imatgesdsc_7005

El Currículum

 

A L’Arenal de Llevant desenvolupem el Curriculum  que determina d’Administració (DECRET 181/2008, de 9 de setembre per a  l’Educació Infantil i DECRET 142/2007, de 26 de juny, per a l’Educació  Primària) a partir d’entorns d’aprenentatge i projectes que ens permeten  interrelacionar les àrees per crear uns espais d’aprenentatge globalitzats on  es contribueix al desenvolupament integral dels infants,  apropant-los a la interpretació del  seu entorn, creant un significat vàlid i  funcional  i facilitant-ne la participació  activa.
Aquests  entorns d’aprenentatge tenen com a eixos transversals, la ciència i la  tecnologia. És per això que tenim un Pla d’Autonomia de Centre des del curs  05-06 i que enguany hem renovat.
Entenem  per currículum educatiu  (http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php?module=Pages&func=display&pageid=2)   els objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i criteris  d’avaluació de l’ensenyament.
El Currículum a Primària          (  www.xtec.cat/web/curriculum/primaria )
Competències bàsiques

elcurriculum

 

Els continguts de les diferents àrees del  currículum contribueixen a l’adquisició de les competències bàsiques. Cadascuna  de les àrees, per la disciplina que comporta, té una o més competències que li  són pròpies a les que contribuirà amb major grau d’intensitat, però també ha de  contribuir, encara que amb menor mesura a l’adquisició de les altres  competències bàsiques.

 

 

Àmbit de    llengües: llengua catalana i literatura, llengua    castellana i literatura, llengua estrangera, segona llengua estrangera
Dimensió    comunicativa:
• Parlar i conversar
• Escoltar i comprendre
• Llegir i comprendre
• Escriure
• Coneixements de la llengua i el seu aprenentatge
Dimensió    literària. 
Dimensió    plurilingüe i intercultural.     Estructures lingüístiques comunes.
Coneixement del    medi natural, social i cultural
• L’entorn i la seva conservació
• El món dels éssers vius
• Les persones i la salut
• Persones, cultures i societats
• Canvis i continuïtats en el temps
• Matèria i energia
• Entorn, tecnologia i societat
Educació    artística
Explorar i percebre:
• Visual i plàstica
• Música i dansa
Interpretar i    crear:
• Visual i plàstica
• Música i dansa
Educació física
•El cos: imatge i percepció
•Habilitats motrius i qualitats físiques bàsiques
•Activitat física i salut
•Expressió corporal
•El joc
Educació per al    desenvolupament personal i la ciutadania.
Objectius    generals primària:
• Aprendre a ser i actuar de manera autònoma
• Aprendre a conviure
• Aprendre a ser ciutadans i ciutadanes en un món    global
Continguts 3r    cicle:
• Identitat i autonomia
• Convivència i valors cívics
• Pertinença i ciutadania
Matemàtiques
Continguts:
• Numeració i càlcul
• Relacions i canvi
• Espai i forma
• Mesura
• Estadística i atzar
Processos:
• Resolució de problemes
• Raonament i prova
• Comunicació i representació
• Connexions

 

El  Currículum a l’Educació Infantil  ( www.xtec.cat/web/curriculum/infantil )
Les  Capacitats

La finalitat de    l’educació infantil en els centres és contribuir al desenvolupament emocional    i afectiu, físic i motor, social i cognitiu dels infants en col·laboració amb    les seves famílies, proporcionant-los un clima i entorn de confiança on se    sentin acollits i amb expectatives d’aprenentatge.
1.    Aprendre a ser i actuar d’una manera cada vegada més autònoma.
.- Progressar en el coneixement i domini del    seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves    possibilitats.
.- Assolir progressivament seguretat    afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i    dels altres.
.- Adquirir progressivament hàbits bàsics    d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.
2.    Aprendre a pensar i a comunicar.
.- Pensar, crear, elaborar explicacions i    iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
.- Progressar en la comunicació i expressió    ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per    mitjà dels diversos llenguatges
3.    Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.
.- Observar i explorar l’entorn immediat,    natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar,    gradualment, en activitats socials i culturals.
.- Mostrar iniciativa per afrontar    situacions de  la vida quotidiana,    identificar-ne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.
4.    Aprendre a conviure i habitar el món.
.- Conviure en la diversitat, avançant en la    relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
.- Comportar-se d’acord amb unes pautes de    convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la    col•laboració amb el grup i cap a la integració social

 

 

Els  Continguts

            Àrea    de descoberta d’un mateix i dels altres:
• autoconeixement i gestió de les emocions;
• joc i moviment; relacions afectives i    comunicatives; i
• autonomia personal i relacional.
Descoberta    de l’entorn:
• exploració de l’entorn;
• experimentació i interpretació; i
• raonament i representació
Comunicació    i llenguatges:
. observar, escoltar i experimentar;
• parlar, expressar i comunicar; i
• interpretar, representar i crear.

 

Deja un comentario

Debes iniciar sesión para dejar un comentario.